test viagra

แสดงทั้งหมด 14 ผลลัพท์

ยาไวอากร้าชาย  Viagra  มีชื่อสามัญทางยาว่า ซิลเดนาฟิล ซึ่งยาจะไปออกฤทธิ์กักเลือดที่ไหลไปเลี้ยงอวัยวะเพศชายให้อยู่ที่บริเวณอวัยวะเพศ

สินค้า ยาไวอากร้าชาย ทั้งหมด